Local Organizing Committee (LOC)

A.V. Zakharov, O.I. Korablev, I.G. Mitrofanov, E.A. Antonenko, O.Z. Roste, J. A.Brekhovskikh , E.O.Korableva, A.N. Zakharov, A.N.Ustinov, V.M.Davydov, T.D.Zharkova, S.A.Aseev

Secretary: Elena Antonenko, antonenko@iki.rssi.ru